Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

  INHOUD:

ARTIKEL 1 - Definities 1

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 5

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

ARTIKEL 13 - Betaling 7

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

   ARTIKEL 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  ARTIKEL 2: Identiteit van de ondernemer 

Jacquies Koeienhuid Artikelen

De Twijnderij 17

3831CS Leusden

Tel: 06-40894067

E-mailadres: jacqueline.vanwinkel@gmail.com

KvK-nummer: 56959109
BTW-identificatienummer: NL172278430B01

  ARTIKEL 3: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

  ARTIKEL 4: Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod

binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het basistarief;

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze

waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst

die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

    ARTIKEL 5: De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  ARTIKEL 6: Herroepingsrecht 

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 werkdagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Binnen deze termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt en onbeschadigd met alle geleverde

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de

dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

  ARTIKEL 7: Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Het adres van terugzenden is: Jacquies Koeienhuid Artikelen, Veenbesstraat 498 3765BN Soest

  ARTIKEL 8: Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

  ARTIKEL 9: De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden

bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  ARTIKEL 10: Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet

niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming

in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan

doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand

  ARTIKEL 11: Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

  ARTIKEL 12: Duurtransacties 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal

twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de

overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet

als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van

de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

  ARTIKEL 13: Betaling 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval

van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer

een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van

de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

in rekening te brengen.   

  ARTIKEL 14: Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via: jacqueline.vanwinkel@gmail.com

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

6.Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Unie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te melden via het platform van de Europese Unie.

  ARTIKEL 15: Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde

producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door

de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft

voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van

faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie

bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

  ARTIKEL 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

  ARTIKEL 17: Wijziging van de algemene voorwaarden.

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

   ***

Deze aanvullende algemene voorwaarden (richtlijn van de KvK)  zijn van toepassing op alle producten van "Jacquies Koeienhuid Artikelen"
(verder te noemen JKA) en op alle met u (afnemers van producten van JKA) gesloten overeenkomsten.
1. Algemeen
1.1 JKA is als volgt te bereiken: •24 uur per dag per e-mail jacqueline.vanwinkel@gmail.com
Telefoon; 06-40894067                                                                                                                                                Kamer van Koophandel nummer: 56959109
BTW-nr: NL858954928B01                                                                                                                                     1.2 JKA respecteert en beschermd uw privacy en zal zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgaan en worden niet verstrekt aan derden.
Door een bestelling te plaatsen verklaart u op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden  en privacyverklaring.
2. Bestellen:
2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite geplaatst worden.
Een bestelling blijft 7 dagen staan, is er na 7 dagen geen betaling ontvangen dan vervalt uw bestelling.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat JKA uw bestelling in behandeling heeft genomen en u de betaling in werking heeft gezet.
3. Prijzen
3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is JKA bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, exclusief kosten van verzekering.
3.3 JKA is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
3.4 Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzingen, afbeeldingen/foto's en omschrijvingen van de producten kunnen lichtelijk afwijken van de werkelijkheid.
4. Levering
4.1 Aflevering door JKA vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Al onze leveringen worden bezorgd door TNT-Post of een dergelijk bedrijf. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. JKA besteedt de verzendingen uit aan TNT-Post of een dergelijk bekwaam bedrijf. Derhalve is JKA niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
4.3 JKA levert de bestelling zoals op de website is vermeld met bekwame spoed af.
Wij plegen een maximale levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling aan te houden, indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren.
Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
Indien de levertijd niet kan worden gehaald, door welke omstandigheden dan ook, zal de verkoper, de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen. Op dat moment kijken beide partijen een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal JKA in overleg met u zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 1 dag na uw bestelling/ontvangst bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
5. Betaling
U kunt op 3 manieren betalen:
A; Contante betaling bij het ophalen van het product.
B: IDEAL
C; Bank overschrijving.
U dient bij betaling het product /nummer omschrijving te vermelden.
6. Retourrecht
6.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de levering ongebruikt  te annuleren.
Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.
Artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd retour gezonden te worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de webshop of telefonisch op nummer 06-40894067
6.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt JKA u de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen terug.
In persoonlijke opdracht vervaardigde artikelen kunnen niet teruggenomen worden.
Ruilen mag ook maar we moeten wel verzendkosten berekenen.
6.3 Wanneer de door JKA afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 6.2 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
6.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
7. Garantie
7.1 JKA hanteert de garantie bepalingen van de betreffende leverancier.
JKA heeft veel handvervaardigde artikelen, ieder item is uniek en heeft zijn eigen natuurlijke uitstraling.
Zijn er uitzonderlijke afwijkingen aan een artikel dan wordt het bij de beschrijving vermeld.
Dierenhuiden /dieren artikelen en rits sluitingen, vallen buiten de garantie.
Ritsen worden voor verzending gecontroleerd door ons.
Dierenhuiden/artikelen zijn natuurlijke producten en kunnen tekenen van beschadigingen bevatten, dit zijn geen fouten maar natuur gerelativeerde oorzaken.
Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten ontstaan tijdens het vervoer, of wanneer u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht.
8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van JKA met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie
JKA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van verkeerd gebruik van een product.
De op de website genoemde gewichten/maten /foto's en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De aansprakelijkheid van JKA is altijd beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
JKA stelt te allen tijde de leverancier/fabrikant verantwoordelijk, indien het product niet in orde blijkt te zijn.

9. Geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar JKA is gevestigd bevoegd, tenzij JKA voor de rechter van uw woonrespectievelijke vestigingsplaats kiest.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

GRATIS VERZENDEN BINNEN NEDERLAND

© 2012 - 2022 Jacquies Koeienhuid Artikelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel